Ἕνα τσάμικο ἐρμηνευόμενο μὲ λύρα

Ἕνα ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ πραγματεύεται τὸ ἱστολόγιο αὐτὸ εἶναι ἡ σημασία τοῦ ὕφους. Καιρὸ ὁ γράφων θὰ ἤθελε νὰ σᾶς παρουσιάσει, ὄντας ὁ ἴδιος ὀργανοπαίκτης, πειραματισμούς, ἄς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, μὲ διάφορα μουσικὰ ὄργανα, ποὺ πληροῦν ὅμως τὰ αἰσθητικὰ κριτήρια ποὺ ἐπιβάλει ἡ φυσικότητα τῆς μουσικῆς μας παραδόσεως. Ἀνεκαλύφθη ὅμως, εὐτυχῶς, αὐτὴ ἡ ἐξαιρετικὴ ἐκτέλεση γνωστῶν τσάμικων μὲ λύρα. Καλὴ ἀπόλαυση(καὶ προβληματισμό)!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου